1722-1943

Ὁ  χ ῶ ρ ο ς  καὶ ὁ  χ ρ ό ν ο ς  εἶναι δύο βασικὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα ἐργάζονται οἱ ἱστορικὲς ἐπιστῆμες. Ἔτσι, καὶ ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἑνὸς δημιουργοῦ, μέρος τῆς πνευματικῆς, καὶ γενικότερα τῆς· καθολικῆς, ἱστορίας τοῦ γένους του, κατανοεῖται καλύτερα καὶ ἀξιολογεῖται εὐκολότερα, ἂν ἔχουμε